Inleiding

www.erfgoedinturkije.nl is een website van Elgin & Co.. Via de website www.erfgoedinturkije.nl levert Elgin & Co. u de volgende Diensten: u kunt zich informeren over cultureel erfgoed en andere bezienswaardigheden, beschrijvingen van themawandelingen lezen en daaraan gerelateerde bestanden downloaden, u kunt aan-en opmerkingen sturen naar de redactie van www.erfgoedinturkije.nl en deelnemen aan social media.

Aan het gebruik van alles wat www.erfgoedinturkije.nl te bieden heeft zijn deze Gebruiksvoorwaarden verbonden. Lees onderstaande Gebruiksvoorwaarden van EiT dan ook aandachtig door. Mocht u gebruik willen maken van de diensten van derden die vindbaar zijn via www.erfgoedinturkije.nl, lees hun voorwaarden dan ook aandachtig door.

Elgin & Co. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30161652.

Artikel 1. Wanneer de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen  en de Gebruiker.

Iedereen die www.erfgoedinturkije.nl bezoekt en daarmee een overeenkomst sluit met Elgin & Co. is een Gebruiker van de website. De Gebruiker kan zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon zijn.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. Er staan links naar websites van derden op de Website. Het is dan duidelijk dat u www.erfgoedinturkije.nl verlaat en/of gebruik maakt van een dienst van een derde. Na verlaten van www.erfgoedinturkije.nl gelden de voorwaarden van de aanbieders van die website en/of dienst. Wij adviseren dan ook de daar geldende voorwaarden goed door te nemen.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat u, de Gebruiker, gebruik maakt van de Website. Hieronder valt in ieder geval maar niet uitsluitend, het kennisnemen en aanleveren van beschrijvende artikelen en het downloaden van bestanden.

Elgin & Co. heeft het recht, zonder opgaaf van reden, een Gebruiker te weigeren.

Artikel 3. De voorwaarden voor het gebruik van EiT

Elgin & Co. heeft het recht de programmatuur van www.elgininturkije.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.

U onthoudt zich van ongeoorloofd gebruik van de Website en u zult zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Elgin & Co. mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de website. Dit betekent in ieder geval dat u de website niet mag gebruiken voor eigen gewin of de website schade mag toebrengen.

Indien u toch in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft Elgin & Co. het recht u zonder opgaaf van redenen te weigeren, te verwijderen en om u de toegang tot de website en haar mogelijkheden te ontzeggen.

Artikel 4. De voorwaarden voor het aanleveren en plaatsen van beschrijvende artikelen

De content van de Website bestaat grotendeels uit door Elgin & Co. en andere leden van de redactie van www.erfgoedinturkije.nl gecreëerd materiaal. Daarnaast is het mogelijk om beschrijvende artikelen in te sturen.

Elgin & Co. is niet gehouden ingezonden beschrijvende artikelen te publiceren. Als Elgin & Co. ervoor kiest een ingezonden artikel te publiceren, dan mag zij wijzigingen in het artikel aanbrengen alvorens het te publiceren.

De beschrijvende artikelen bevatten geen onrechtmatige informatie. Onrechtmatige informatie is informatie die in strijd is met Nederlandse wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden. Hieronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, spam, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

Indien u, de Gebruiker, een beschrijvend artikel instuurt ter publicatie op de website garandeert u dat u rechthebbende van de auteursrechten op de artikel bent, dan wel dat u een overdraagbare, niet-exclusieve licentie heeft voor het beschrijvend artikel en volledig bevoegd bent de Overeenkomst aan te gaan.

Gebruiker kent aan Elgin & Co. een overdraagbare, niet-exclusieve licentie toe ten aanzien van het ingestuurde beschrijvende artikel. Daarbij geeft Gebruiker Elgin & Co. het recht het beschrijvende artikel te bewerken. Hierna te noemen: de Licentie.

Voor het gebruik van de Diensten is Gebruiker geen vergoeding aan Elgin & Co. verschuldigd.
Voor de Licentie is Elgin & Co. geen vergoeding aan Gebruiker verschuldigd.

Artikel 5. Onderhoud en wijzigingen in de website

Elgin & Co. behoudt zich het recht voor de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en webservers van Elgin & Co. Elgin & Co. zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Diensten nimmer tot enige schade jegens Gebruiker gehouden zijn.


Artikel 6. Intellectueel eigendomsrechten

Op EiT staan beschrijvende artikelen. Op deze artikelen rust auteursrecht. Deze rechten zijn eigendom van Elgin & Co. of de toeleveranciers van Elgin & Co.. In het laatste geval hebben wij toestemming van de leveranciers om de beschrijvende artikelen te plaatsen.

Als Gebruiker, niet-auteursrechthebbende, heeft u alleen het recht om kennis te nemen van de beschrijvende artikelen.

Ook op het uiterlijk en de samenstelling van de website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Elgin & Co.. U mag niets overnemen zonder toestemming van Elgin & Co..

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Elgin & Co. zal zich inspannen om schade bij Gebruiker te voorkomen. Elgin & Co. zal haar best doen u correct te informeren over mogelijke risico's en te voorkomen dat er schadelijke informatie op www.erfgoedinturkije.nl komt te staan. Elgin & Co. zal proberen de informatie die aangeleverd is door derden te verifiëren. Mocht u toch onjuiste of schadelijke informatie vinden dan horen wij dat graag. Feedback is zeer welkom.

Elgin & Co. is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van beschrijvende artikelen en/of de daaraan gekoppelde gegevens dan wel immateriële schade.

Elgin & Co. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door het bezoeken van websites van derden.

Elgin & Co. doet zijn best om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste artikelen, advertorials of advertenties op de Website terecht komen. Doch is het niet mogelijk om alles te monitoren en heeft Elgin & Co. niet altijd controle over de advertenties. OOS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige door u geleden schade vanwege het onverhoopt wel aanwezig zijn van zulke informatie. U kunt altijd contact opnemen met Elgin & Co., mocht u dergelijke informatie tegenkomen.

Artikel 8. Duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

De overeenkomst kan door u en door Elgin & Co. worden opgezegd zonder redenen en motivering. De overeenkomst kan worden beëindigd middels e-mail of per post of door de website te verlaten.

Na beëindiging van de overeenkomst blijven de volgende (delen van) artikelen van kracht:
Artikel 4 : De voorwaarden voor het aanleveren en plaatsen van beschrijvende artikelen;
Artikel 7: Aansprakelijkheid.

Artikel 9. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

Elgin & Co. behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien u een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren, kunt u tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.

Artikel 10. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Gravenhage.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan.
Partijen bij de overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact

Mocht u na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Elgin & Co.
2e De Carpentierstraat 197
2595HK Den Haag
Nederland
T: 070 2154388
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29 oktober 2014.